Make your own free website on Tripod.com

FRANSIZCA – TÜRKÇE ARAMA CETVELİ

 

ÇEVİREN

SACİT YÖRÜKER

SAYIŞTAY UZMAN DENETÇİSİ - ARAŞTIRMA ve TASNİF GRUBU ŞEFİ

 

Allocation des ressources humaines : İnsan kaynağı tahsisi

Applications informatiques : Bilgisayar uygulama dosyaları

Approche constructive : Yapıcı yaklaşım

Attestation des comptes : Tasdik (doğrulama) fonksiyonu

Audit externe (Contrôle externe) : Dış denetim

Audit interne : İç denetim

Auditeur (Contrôleur) : Denetçi

Bon emploi des fonds public : Kamu fonlarının rasyonel kullanımı

Budgét : Bütçe

Budget des ressources humaines : İnsan kaynağı bütçesi

Certification des comptes : Hesapların tasdiki

Champ du contrôle : Denetim alanı

Conclusions de contrôle : Denetim sonuçları

Constatations de contrôle : Denetim bulguları

Contrôle (Révision, Vérification) : Denetim

Contrôle administratif : Yönetsel denetim

Contrôle analytique : Analitik inceleme prosedürü

Contrôle basé sur l’étude des systèmes : Sistem tabanlı denetim

Contrôle budgétaire : Bütçenin kontrolu

Contrôle comptable : Muhasebe kontrolu

Contrôle coordonné : Koordineli denetim

Contrôle de l’optimisation des ressources : Harcanan paranın karşılığı denetimi

Contrôle de la gestion financière : Mali yönetimin denetimi

Contrôle de la planification stratégique : Stratejik planlamanın denetimi

Contrôle de légalité : Mevzuata uygunluk denetimi

Contrôle de performance : Performans denetimi

Contrôle de régularité (Can.): Düzenlilik denetimi (Kanada uygulaması)

Contrôle des comptes : Hesapların denetimi

Contrôle des pratiques de gestion : Yönetim uygulamalarının denetimi

Contrôle financier : Mali denetim

Contrôle formel : Şekil yönünden kontrol

Contrôle horizontal : Yatay denetim

Contrôle informatique : Bilgisayar denetimi

Contrôle intégré : Kapsamlı (bütünleşik) denetim

Contrôle interne : İç kontrol

Contrôle opérationnel : Faaliyet denetimi

Contrôle orienté : Belli bir faaliyete yönelik denetim

Contrôles compensatoires : Telafi edici kontrollar

Délimitation du contrôle : Denetimin genişliği

Diagramme de circulation : Akış diyagramı

Domaine d’investigation : Denetim sahası

Dossier courant : Güncel denetim dosyası

Dossier permanent : Sürekli denetim dosyası

Échantillonnage : Örnekleme

Échantillon représentatif : Temsili örnek

Économie : Tutumluluk

Efficacité : Etkinlik

Efficience : Verimlilik

Entité contrôlée : Denetlenen

Étendue du contrôle : Denetimin kapsamı

Étude des systèmes : Sistemlerin incelenmesi

Étude générale : Genel araştırma

Étude préliminaire : Ön inceleme

Evaluation a posteriori de la qualité du contrôle : Denetimin tamamlanmasından sonraki kalite kontrolu

Fondamental : Esasa ilişkin

Importance relative : Önemlilik

Indépendance : Bağımsızlık

Informations probantes : Kanıt

Institution de contrôle : Denetim kurumu

Intensité du contrôle : Denetimin hassaslık derecesi

Lettre de contrôle : Denetim mektubu,

Yönetim mektubu

Lettre de notification : Bildirim mektubu

Logiciel de contrôle : Denetim bilgisayar programı (yazılımı)

Manuel d’audit : Denetim el kitabı

Méthodes de contrôle : Denetim metotları

Normes de contrôle : Denetim standartları

Objectif général de contrôle : Genel denetim hedefi

Objectif spécifique de contrôle : Spesifik denetim hedefi

Objectivité : Tarafsızlık

Obligation de rendre compte : Hesap verme sorumluluğu

Paragraphe de délimitation du contrôle : Denetim kapsamını belirten paragraf

Périmètre d`investigation : İnceleme alanı

Phases du contrôle externe : Dış denetimin aşamaları

Pièces justificatives : Destekleyici dokümanlar

Piste de contrôle : Denetim izi

Plan d’enquête : Denetim planlama notu

Planification des ressources humaines : İnsan kaynağı planlaması

Planification du contrôle : Denetim planlaması

Pointage d’un compte : Bir hesabın kontrolu

Points de contrôle clès : Anahtar denetim noktaları

Population de référence : Referans ana kütlesi

Pouvoir de signer des documents financiers : Mali dokümanları imzalama yetkisi

Principes comptables généralement admis : Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri

Procédure contradictoire : Karşıt görüş prosedürü

Procédures de contrôle : Denetim prosedürleri

Profondeur du contrôle : Denetimin derinliği

Programme de contrôle : Denetim programı

Qualité du contrôle exercé : Tamamlanan denetimin kalitesi

Rapport de contrôle, (Suite) : Denetim raporu

Rapport périodique : Periyodik rapor

Recommandations de contrôle : Denetim tavsiyeleri

Relevé des constatations : Bulguların bildirimi

Risque de contrôle : Denetim riski

Seuil de signification : Önemlilik eşiği

Seuil de tolérance : Tolerans sınırı

Sondage de confirmité : Uygunluk testi

Sondage de corroboration : Maddi doğruluk testi

Suivi : İzleme

Synthèse de contrôle : Denetim notu

Système : Sistem

Systèmes de gestion et de contrôle interne : Yönetim ve iç kontrol sistemleri

Tâche de contrôle : Belirli denetim görevi

Techniques de contrôle : Denetim teknikleri

Test de cheminement : İçinde giderek izleme prosedürü

Test de contrôle : Denetim testi