Make your own free website on Tripod.com

İNGİLİZCE – TÜRKÇE ARAMA CETVELİ

 

ÇEVİREN

SACİT YÖRÜKER

SAYIŞTAY UZMAN DENETÇİSİ - ARAŞTIRMA ve TASNİF GRUBU ŞEFİ

 

Accountability: Hesap verme sorumluluğu

Accounting Control: Muhasebe kontrolu

Accounts audit: Hesapların denetimi

Administrative audit: Yönetsel denetim

Analytical review procedure: Analitik inceleme prosedürü

Area of investigation: İnceleme alanı

Attest function: Tasdik (doğrulama) fonksiyonu

Audit: Denetim

Audit conclusions: Denetim sonuçları

Audit depth: Denetimin derinliği

Audit extent: Denetim genişliği

Audit field: Denetim alanı

Audit findings: Denetim bulguları

Audit institution: Denetim kurumu

Audit intensity: Denetimin hassaslık derecesi

Audit letter: Denetim mektubu

Audit manual: Denetim el kitabı

Audit memorandum: Denetim notu

Audit planning: Denetim planlaması

Audit planning memorandum: Denetim planlama notu

Audit procedures: Denetim prosedürleri

Audit programme: Denetim programı

Audit recommendations: Denetim tavsiyeleri

Audit report: Denetim raporu

Audit risk: Denetim riski

Audit scope: Denetimin kapsamı

Audit scope paragraph: Denetim kapsamını belirten paragraf

Audit software: Denetim bilgisayar programı (yazılımı)

Audit sphere: Denetim sahası

Audit standards: Denetim standartları

Audit task: Belirli denetim görevi

Audit techniques: Denetim teknikleri

Audit test: Denetim testi

Audit trail: Denetim izi

Auditee: Denetlenen

Auditing methods: Denetim metotları

Auditor: Denetçi

Budget: Bütçe

Budgetary control: Bütçenin kontrolu

Certifying of accounts: Hesapların tasdiki

Checking of an account: Bir hesabın kontrolu

Compensating controls: Telafi edici kontrollar

Compliance test: Uygunluk testi

Comprehensive auditing: Kapsamlı (bütünleşik) denetim

Computer audit: Bilgisayar denetimi

Constructive approach: Yapıcı yaklaşım

Contradictory procedure: Karşıt görüş prosedürü

Coordinated auditing: Koordineli denetim

Current audit file: Güncel denetim dosyası

Economy: Tutumluluk

EDP applications: Bilgisayar uygulama dosyaları

Effectiveness: Etkinlik

Efficiency: Verimlilik

Evidence: Kanıt

Extent of the audit: Denetimin genişliği

External audit: Dış denetim

External audit phases: Dış denetimin aşamaları

Financial audit: Mali denetim

Financial management audit: Mali yönetimin denetimi

Financial signing authority: Mali dokümanları imzalama yetkisi

Flow-charting: Akış diyagramı

Follow-up: İzleme

Formal control: Şekil yönünden kontrol

Fundamental: Esasa ilişkin

General audit objective: Genel denetim hedefi

General study: Genel araştırma

Generally accepted accounting principles: Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri

Horizontal audit: Yatay denetim

Human resource budget: İnsan kaynağı bütçesi

Human-resource allocation: İnsan kaynağı tahsisi

Human-resource planning: İnsan kaynağı planlaması

Independence: Bağımsızlık

Internal audit: İç denetim

Internal control: İç kontrol

Key audit points: Anahtar (önemli) denetim noktaları

Legality audit: Mevzuata uygunluk denetimi

Letter of notification: Bildirim mektubu

Management and internal control systems: Yönetim ve iç kontrol sistemleri

Management letter: Yönetim mektubu

Management-practice audit: Yönetim uygulamalarının denetimi

Materiality: Önemlilik

Materiality level: Önemlilik eşiği

Objectivity: Tarafsızlık

Operational audit: Faaliyet denetimi

Performance audit: Performans denetimi

Periodic report: Periyodik rapor

Permanent audit file: Sürekli denetim dosyası

Post-audit quality review: Denetimin tamamlanmasından sonraki kalite kontrolu

Preliminary survey: Ön inceleme

Quality of audit performed: Tamamlanan denetimin kalitesi

Reference population: Referans ana kütlesi

Regularitiy audit (Canadian): Düzenlilik denetimi (Kanada uygulaması)

Representative sample: Temsili örnek

Sampling: Örnekleme

Selective audit: Belli bir faaliyete yönelik denetim

Sound use of public funds: Kamu fonlarının rasyonel kullanımı

Specific audit objective: Spesifik denetim hedefi

Statement of findings: Bulguların bildirimi

Strategic-planning audit: Stratejik planlamanın denetimi

Substantive test: Maddi doğruluk testi

Supporting documents: Destekleyici dokümanlar

System: Sistem

System-based audit: Sistem tabanlı denetim

Systems study: Sistemlerin incelenmesi

Tolerance level: Tolerans sınırı

Value-for-money auditing: Harcanan paranın karşılığı denetimi

Walk-through procedure: İçinde giderek izleme prosedürü