Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

İŞ VE SOSYAL SİGORTA

KARAR NO : 3463/ 1 TARİH: 23. 9.1970
1- BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİNDE SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE AİT HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN % 0.4 NİSBETİNDE DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HAKKINDA DAİRELER KURULUNCA VERİLEN 54/1 SAYILI KARARA İTİRAZEN ALINAN YAZININ 832 S.K. 17.MD. GÖRE GENEL KURULCA KARARA BAĞLANMASI MÜMKÜN BULUNDUĞU - 2- BAHSEKONU SÖZLEŞMELER 931 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖREBAĞITLANMAMIŞ OLDUKLARINDAN 275 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU İLE ALAKALARI BULUNMADIĞI VE BU İTİBARLA 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI 2 NUMARALICETVELDEKİ İSTİSNALARA GİRMEYEN BU SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3467/ 1 TARİH: 7.10.1970
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE YETİŞTİRİLEN PAMUKLARIN ÇAPALAMA VE TOPLAMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN: A) İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU YERİNE "ELÇİ" LER TARAFINDAN TEMİNİNİN, B) İŞÇİ YEVMİYELERİNİN ELÇİLERE ÖDENMEKTE OLMASININ,C) GELİR VE DAMGA VERGİLERİ İLE TASARRUF BONOSU TEVKİFATININ MEVZUATA UYGUN YAPILMAMIŞ BULUNMASININ, KANUNİ DAYANAĞI GÖRÜLEMEMEKTE İSE DE, ZARURETLER MUVACEHESİNDE CARİ TATBİKATIN HALİYLE KABULÜ, ANCAK BU DURUMA KANUNİ BİR VEÇHE VERİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN KEYFİYETİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 3470/ 1 TARİH: 19.10.1970
3467/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERESİ VE KONUNUN GENEL KURUL'UN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDAN BİRİNDE YENİDEN - ELE ALINARAK GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 3640/ 1 TARİH: 22. 2.1973
İŞÇİLER İÇİN TESİS EDİLEN İHTİYARİ SİGORTALARA İLİŞKİN PRİMLERİN, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAN HÜKÜMLERLE İŞVEREN KAMU İDARELERİ TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİNDE KANUNLARA AYKIRI BİR CİHET BULUNMADIĞI; ANCAK, HAZİNE ZARARINA MÜNCER OLABİLECEK BU TÜRLÜ UYGULAMANIN DURDURULMASINI TEMİN İÇİN KEYFİYETİN BAŞKANLIĞA DUYURULMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3662/ 1 TARİH: 16. 4.1973
İŞÇİYE HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN İŞKANUNU HÜKMÜNÜN, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAN HÜKÜMLERLE İŞÇİ LEHİNE TEVSİİ EDİLMESİNİN, BORÇLAR KANUNUNUN 19. MADDESİNE AYKIRI BULUNMADIĞI; TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ŞEMALARINDA UNVANLARI MEMUR OLARAK GÖSTERİLEN KİMSELERİN İŞÇİ STATÜSÜ İLE İSTİHDAMININ MÜMKÜN OLAMAYACAĞI; TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SAYIŞTAYCA TESCİL İŞLEMİNE TABİ TUTULMASINA MAHAL BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3688/ 2 TARİH: 10. 9.1973
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ FABRİKA, ATELYE, İŞLETME VE BENZERİ YERLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE YAPTIRILACAK AZAMİ FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN TAYİNİNE ESAS OLMAK ÜZERE BAKANLAR KURULUNA YETKİ TANIYAN 79 SAYILI YASANIN 6 NCI MADDESİ HÜKMÜNÜN 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNE İSTİSNA TEŞKİL EDEN VEHALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BİR HÜKÜM OLDUĞU HAK.

KARAR NO : 3706/ 1 TARİH: 14. 1.1974
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTİHDAM OLUNAN ANTRENÖR VE MONİTÖRLERİN İŞÇİ KAPSAMINDA MÜTALAASI İLE YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILAMIYACAĞI, ÇALIŞTIRILABİLECEKSE, BU GÖRÜŞÜN 2 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ OLAN 30.12.1972 GÜNÜNDEN ÖNCEKİ İSTİHDAMLARA TEŞMİL EDİLİP EDİLEMİYECEĞİ; İŞÇİ STATÜSÜ İLE ANTRENÖR, İSTİHDAMI KEYFİYETİ KARŞISINDA DEVLET MEMURLARI STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN ANTRENÖRLERİN KADROLARININ KALDIRILARAK HAKLARINDA İŞÇİ MEVZUATININ UYGULANIP UYGULANAMIYACAĞI HUSUSLARI MEVZUATIN YORUMUYLA İLGİLİ OLMADIĞINDAN, 832 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNE GÖRE ESAS HAKKINDA GÖRÜŞMEYE GEREK OLMADIĞINA DAİR.
KARAR NO : 3721/ 1 TARİH: 1. 4.1974 R.G. 22.4.1974/14866
İŞÇİLERE AYNİ YARDIM KARŞILIĞI OLARAK NAKDEN ÖDENEN AYAKKABI - BEDELLERİ VE ELBİSE DİKİŞ BEDELLERİNİN, SİGORTA PRİMİNE ESASÜCRETİN AYLIK TUTARINA İLAVE EDİLMEMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3784/ 1 TARİH: 15. 5.1975
KIDEM TAZMİNATINA ESAS OLACAK ÜCRETİN HESABINDA 6245 SAYILI KANUNUN 49. MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, İŞÇİLİK ÖDENEN YOLLUK KARŞILIĞI TAZMİNATIN, NAZARI DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞIHUSUSUNDA MALİYEYE GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ İÇİN DOSYANIN İLGİLİ DAİREYE TEVDİİNE

KARAR NO : 3795/ 1 TARİH: 23. 6.1975
GAZİANTEP TEKEL İÇKİ FABRİKASI DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 1970YILI HESABININ 6. DAİRECE YARGILANMASI SIRASINDA İŞVERENCE İLERİ YAŞTA VE HİZMETTE OLAN İŞÇİLERİN HİZMET AKİTLERİNİN TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLEREK İHBAR ÖNELİ ÖDENMESİ ŞEKLİNDE SÜRDÜRÜLEN UYGULAMANIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA MESELENİN ESASI HAKKINDA DAİRE GÖRÜŞÜNÜN TESBİTİ İÇİN DOSYANIN İLGİLİ DAİREYE İADESİ HK.

KARAR NO : 3800/ 2 TARİH: 8.12.1975 R.G. 11.1.1976 / 1975/10
6772 SAYILI K.NA GÖRE İŞÇİLERE ÖDENMEKTE OLAN İLAVE TEDİYELERİN ASIL ÜCRETLERE EK YILLIK BİR ÖDEME KABUL EDİLEREK 97 SERİ SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ UYARINCA ASIL ÜCRETLERDEN - AYRI OLARAK 1/2 NOLU VERGİ CETVELİNİN UMUMİ İNDİRİMSİZ SÜTUNUNA GÖRE VERGİLENDİRİLECEĞİ HK.

KARAR NO : 3800/ 3 TARİH: 8.12.1975 R.G. 22.1.1976 15476
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 14.MADDESİ UYARINCA İŞÇİLERE ÖDENMEKTE BULUNAN KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA, 6245 S.K.NUN 49 MADDESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERE BU MADDE GÖREĞİNCE ÖDENEN SEYYAR GÖREV TAZMİNATININ, NAZARIİTİBARA ALINMAMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3815/ 1 TARİH: 16. 2.1976
DAİRE KARARLARI AYNI KONUYA TAALLUK ETMEDİĞİNDEN 6. DAİRENİN4.2.1970/735 SAYILI TUTANAĞI İLE 1. DAİRENİN 11.5.1973/1 - 1973/59 SAYILI TUTANAĞI HAKKINDA İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNEGEREK OLMADIĞI (HİZMET ERBABINA İŞİN İCABI OLARAK VERİLMESİ GEREKEN GİYİM EŞLALARI YERİNE NAKDİ ÖDEMEDE BULUNULMASI HALİNDE BU ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA)

KARAR NO : 3817/ 1 TARİH: 11. 3.1976 R.G. 22.4.1976
506 SAYILI KANUN UYARINCA GEREK SİGORTALI GEREKSE İŞVEREN HİSSESİ OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN MUTEMETLER ELİYLE DEĞİL, SAYMANLIKLAR VASITASIYLA ÖDENMESİ - GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3818/ 2 TARİH: 22. 3.1976 R.G.28.4.1976
GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERLE BELEDİYE VE ÖZEL İDARELERDE VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE AYLIKLI, SÖZLEŞMELİ, YEVMİYELİ VEYA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMANLARDAN 1833 SAYILI KANUNA GÖRE 1TM.- 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA 4 AY SÜRELİ YEDEKSUBAY TEMELASKERLİK EĞİTİMİNE TABİ TUTULMALARINA KARAR VERİLMİŞ İKEN ASKERE SEVKLERİ 13 TEMMUZ 1975 TARİHİNE KADAR GECİKTİRİLENLERİN GÖREVLERİNİ FİİLEN YAPMIŞ OLMALARI HALİNDE ÇALIŞTIKLARI SÜREYE AİT, AYLIK, ÜCRET, YEVMİYE VESAİR İSTİHKAKLARININ ÖDENMESİNDE SAKINCA OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3819/ 2 TARİH: 25. 3.1976 R.G. 28.4.1976

7. DAİRENİN TRABZON KARAYOLLARI 10. BÖL. MD. 1970 İLAMI İLE 3. DAİRENİN BURDUR MUH.MD. 1972 İLAMI ARASINDAKİ FARKLI İÇTİHADIN BAKANLIKLARA BAĞLI VE BAKANLIKLARLA İLGİLİ KURUMLARDA STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERE ÇALIŞILMAYAN HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN YEVMİYE ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK. -

KARAR NO : 3826/ 1 TARİH: 26. 4.1976
MİLLİ SAV.BK. VE JAND. GN.KOM. İLE TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN TOPLU İŞ S. İLE KURULMASI ÖNGÖRÜLEN SİLAHLI KUV. İŞÇİLERİ ÖĞRENİM VE DİNLENME VAKFINA ÖDENMEK ÜZERE YAPILAN ZAMMIN İŞÇİLERİN SİGORTA PRİMLERİNE ESAS ÜCRETLERİNE İLAVE EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3829/ 1 TARİH: 6. 5.1976 R.G. 16.6.1976
2. DAİRENİN 1198, 8. DAİRENİN 1509 SAYILI İLAMLARINDAKİ FARKLI İÇTİHADIN RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTAN İŞÇİLERE YEMEK BEDELİ OLARAK YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ GEREKECEĞİ ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 3830/ 2 TARİH: 10. 5.1976 R.G. 7.7.1976
İLERİ YAŞTA VE HİZMETTE OLAN İŞÇİLERİN HİZMET AKİTLERİNİN İŞVEREN İDARECE İHBAR ÖNELİ TAZMİNATI ÖDENMEK SURETİYLE FESHEDİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3853/ 1 TARİH: 18.10.1976
İŞ KANUNU GEREĞİNCE İŞÇİLERE ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA, YEMEK BEDELİNİN, BİR YILDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI ÜZERİNDEN Mİ YOKSA ÇALIŞILMAYAN GÜNLER DE DİKKATE - ALINARAK 365 GÜN ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAĞI KONUSUNDA 3.DAİRENİN 2406 4. DAİRENİN 1105 SAYILI İLAMLARINDAKİ İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL OLMADIĞI HAKKINDA.

KARAR NO : 3876/ 1 TARİH: 24. 1.1977
İHBAR ÖNELLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELERİN ÜCRET YADA TAZMİNAT SAYILARAK VERGİYE TABİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDAKİ 3. VE 6. DAİRE İLAMLARINDA İŞİN GEREĞİ, İBRAZ EDİLEN BELGELERİN MAHİYETİ VEKONU YÖNÜNDEN AYNİYET BULUNMADIĞINDAN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3877/ 1 TARİH: 31. 1.1977 R.G. 5.3.1977 15869
T.C. EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLARAK HERHANGİ BİR KURULUŞTA BİR SÜRE GÖREV YAPTIKTAN SONRA AYNI VEYA BAŞKA BİR KAMU KURULUŞUNDA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇENLERDEN SOSYAL SİGORTALARKANUNUNA GÖRE YAŞLILIK VEYA MALULLÜK AYILĞINA YA DA TOPTAN ÖDEMEYE HAK KAZANANLARA 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 1927 S.K.LA DEĞİŞİK 14. MADDESİNE GÖRE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ T.C. EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMET SÜRESİNE AİT KISMININ NE ŞEKİLDE HESAPLANACAĞI HK. -

KARAR NO : 3918/ 1 TARİH: 2. 1.1978
TOPLU İŞ SİZLEŞMELERİ HÜKÜMLERİ UYARINCA İŞÇCİLERE ÖDENEN ALBİSE DİKİŞ ÜCRETLERİNDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILIP YAPOLAMAYACAĞI HUSUSUNDA 10.5.1973 GÜN VE 3668/1 SAYILI GENEL KURUL KARARINDAKİ İLKELERİN GÖZÖNÜNDE TUTULARAK ONA GÖRE BİRDEĞERLENDİRME YAPILMASI; SÖZ KONUSU PARALARIN, GAYESİNE SARFI İLE İŞİN, İCABI OLARAK TAŞINMASI ZORUNLU OLAN VE İŞTEN AYRILMASI HALİNDE GERİ ALINMASI TABIİ BULUNANMI ADLI BİR DEMİR BAŞ GİYİM EŞYASINA DÖNÜŞÜYORSA, BU ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.

KARAR NO : 3932/ 1 TARİH: 3. 7.1978 R.G. 26.7.1978 16358 ESAS NO. 1978/2
HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİYLE ÇALIŞILMAYARAK TATİL YAPILAN CUMARTESİ GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE BU ÇALIŞMALARI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERİN MUHTELİF ÜCRET ÖDEMESİ SAYILMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 3987/ 1 TARİH: 9. 4.1979
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE İLAVE BİR ÜCRET VERİLMEK SURETİYLE DAHİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANILMASI SONUCUNU DOĞURACAKNİTELİKTE HÜKÜMLER KONULMAMASI GEREKTİĞİ; BUNDAN BÖYLE BAGITLANACAK SÖZLEŞMELERE BU TÜR HÜKÜMLER KONULMAMASININ - SAĞLANMASI BAKIMINDAN KEYFİYETİN BAŞBAKANLIĞA, İMAR İSKAN VEÇALIŞMA BAKANLIKLARINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 4000/ 1 TARİH: 7. 6.1979
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 14.MADDESİNİN SON BİR YIL İÇİNDE ÜCRETE ZAM YAPILMASI HALİNDE, KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN, İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMA TARİHİİLE ZAMMIN YAPILDIĞI TARİH ARASINDA ALINAN ÜCRETİN AYNI SÜREİÇİNDE ÇALIŞILAN GÜNLERE BÖLÜNMESİ SURETİYLE HESAPLANACAĞINAİLİŞKİN 10.FIKRASI HÜKMÜNÜN SADECE PARÇA BAŞINA, AKORT, GÖTÜRÜ VEYA YÜZDE USULÜ GİBİ ÜCRETİN SABİT OLMADIĞI DURUMLARDA UYGULANABİLECEĞİ, BU FAKRADAKİ "ÇALIŞILAN GÜNLER" DEYİMİNİN HİZMET AKDİNİN DEVAMI SÜRESİNDE ÜCRETE HAK KAZANILAN GÜNLER ŞEKLİNDE ANLAŞILMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4033/ 1 TARİH: 29.11.1979
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAN HÜKÜMLERE DAYANILARAK İŞÇİLERE, 4. DERECEDEKİ MEMURA ÖDENEN HARCIRAHTAN DAHA FAZLA TUTARDA ÖDEME YAPILMASININ MÜMKÜN GÖRÜLEMEDİĞİ HK. -

KARAR NO : 4067/ 1 TARİH: 9. 6.1980
İŞTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN İŞÇİYE ÖDENECEK İŞTEN ÇIKMA TAZMİNATININ, HİZMET SÜRESİ İLE BAĞLI KALINMAKSIZIN, İŞÇİNİNKIDEM TAZMINATININ HESABINA ESAS OLAN ÜCRETİNİN 30 GÜNLÜK TUTARININ 24 KATINA TEKABÜL EDEN KISMININ, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 25 İNCİ MADDESİNİN 1927 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 7 NCİ BANDI UYARINCA VERGİDEN İSTİSNA EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4097/ 1 TARİH: 8.12.1980 R.G. 27.12.1980-17203 E. NO. 1980/6
6772 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN İLAVE TEDİYELERİN, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİYLE, BU YASAYLA GETİRİLEN SINIRLARI AŞMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI VE İÇTİHADIN BU YOLDA BİRLEŞTİRİLMESİ HK.

KARAR NO : 4099/ 1 TARİH: 15.12.1980
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI İLE YOL- İŞ FEDERASYONU ARASINDA 1978-1980 YILLARINA İLİŞKİN OLARAK BAĞITLANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 128. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ BULUNAN "HİZMET İKRAMİYESİ"NİN HESABINDA ESAS TUTULACAK ÜCRETİN NE OLMASI GEREKTİĞİ HUSUSUNDAKİ MESELENİN, BİR TOPLU SÖZLEŞMENİN SADECE BİR MADDESİYLE İLGİLİ OLMASI İTİBARİYLE GENELLİK ARZETMEYEN VE - ESASEN ÖDEMENİN TAALLUK ETTİĞİ SAYMANLIK HESABININ YARGILANMASI SIRASINDA ÇÖZÜMLENMESİ MÜMKÜN BULUNAN BİR MESELE OLMASI İTİBARİYLE KONUNUN ESASINA GEÇİLEREK BİR KARAR ALINMASININ UYGUN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4109/ 1 TARİH: 26. 2.1981
4097/1 SAYILI KARARIN, 6772 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN İLAVE DİYELERDE BİR AYLIK ÖDEMENİN KAÇ GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKECEĞİ HUSUSUNA İLİŞKİN BULUNDUĞU; BU YASA DIŞINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAN HÜKÜMLERLE İKİDEN FAZLA ÖDEME YAPILIPYAPILAMIYACAĞI HUSUSUNUN AYRI BİR DURAKSAMA KONUSU OLDUĞU HK.

KARAR NO : 4112/ 1 TARİH: 17. 3.1981 R.G. 24.3.1981-17289 E. 1981/5
6772 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN İLAVE TEDİYELER DIŞINDA,İŞÇİLERE, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAN HÜKÜMLERE DAYANILARAK, AYNI NİTELİKTE BAŞKACA EK ÖDEMELER YAPILMASININMÜMKÜN OLMADIĞI,II. A) 6772 SAYILI YASAYA AYKIRI OLARAK BU YASADA BELİRTİLENLER DIŞINDA İLAVE TEDİYEDE BULUNULMASINI ÖNGÖREN SÜRESİ DOLMUŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE DAYANILARAK YAPILMIŞ ÖDEMELERLE, B) YÜKSEK HAKEM KURULUNCA YENİ DÜZENLEMELER YAPILINCAYA KADAR, AYNI NİTELİKTEKİ SÜRESİ DOLMAMIŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE - DAYANILARAK YAPILMIŞ VE YAPILACAK ÖDEMELERDEN, SAYIŞTAYA HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ SAYMANLARLA TAHAKKUK MEMURLARININ SORUMLU TUTULMALARININ UYGUN BULUNMADIĞI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4221/ 1 TARİH: 15. 7.1982
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HÜKÜMLER UYARINCA ÖDENEN HİZMET İKRAMİYESİ, YIPRANMA TAZMİNATI GİBİ İKRAMİYE VE TAZMİNATLARIN, HAK KAZANMA SÜRESİ, HİZMET AKDİNİN SONA ERME BİÇİMİ, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE ÖDEMEYE ESAS ALINACAK ÜCRETİN TANIMI GİBİKOŞULLARDAN HERHANGİ BİRİ BAKIMINDAN KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİ TAŞIMAMASI HALİNDE 1475 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 14 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN SINIRLAMAYA TABİ TUTULMAYACAĞI YOLUNDAKİ 3999/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ,2320 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DA GEÇERLİĞİNİ KORUDUĞU HK.

KARAR NO : 4264/ 1 TARİH: 12. 5.1983
1- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİNE, MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNİN 3, 15 VE 28 SAYILI KARAR VE BİLDİRİLERİ UYARINCA YAPILAN % 70 ORANINDAKİAVANS ÖDEMESİ KONUSUNUN, DAHA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUAT - KARŞISINDA YASAMA ORGANINA DUYURULACAK BİR YÖNÜ BULUNMADIĞI,2- BAKANLAR KURULUNUN 14.9.1981 GÜN VE 8/3648 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEN 5 İNCİ DÖNEM İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 96 NCI MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA İŞÇİNİN 1.3.1980 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEVMİYESİ SAPTANIRKEN, TÜRKİYE ENERJİ SU VE GAZ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU (TES-İŞ) İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TÜRKİYE ENERJİ SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (ENERSAN) ARASINDA BAĞITLANAN 8 İNCİ DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE 1.3.1979 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK YAPILAN 110 LİRA ZAMMIN HESABA DAHİL EDİLMESİ GEREKECEĞİ, 3- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNDEÇALIŞAN EMANET KOMİSYONU İŞÇİLERİ, BELİRLİ SÜRE İLE İŞE ALINAN GEÇİCİ İŞÇİLER VE RASATÇILAR GİBİ PART-TİME ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN DE YUKARIDA TARİH VE SAYISI YAZILI KARARNAME KAPSAMINDA DÜŞÜNÜLMESİNİN UYGUN OLACAĞI,4- İŞÇİLERİN ÜCRET VE YAN ÖDEMELERİNE UYGULANMASI GEREKEN % 70 ORANINDAKİ AVANS ÖDEMESİNİN, SOSYAL AMAÇLI EK ÖDEMELERİNHESABINDA DA DİKKATE ALINMASININ YERİNDE BULUNDUĞU, HAKKINDA.

KARAR NO : 4266/ 2 TARİH: 6. 6.1983
TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİ SENDİKLARI FEDERASYONU (TES-İŞ) İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TÜRKİYE ENERJİ - SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (ENERSAN) ARASINDA BAĞITLANAN 5 İNCİ DÖNEM BAŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 96 NCI MADDESİNİN (B) FIKRASINA GÖRE İKİNCİ YIL ZAMMI OLARAK ÖDENMİŞ BULUNAN 150 LİRANIN İŞÇİLERDEN GERİ ALINMASININ MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 4487/ 1 TARİH: 21. 2.1985 R.G. 8.4.1985-18719
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI VE HASTALIK HALLERİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEME DURUMUNA DÜŞEN SİGORTALILARA;1- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SİGORTA PRİMİ İLE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE TABİ TUTULMAMASI,2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLER UYARINCA, ÇALIŞILAMAYAN SÜREYE İLİŞKİN OLARAK İŞVERENLERCE YAPILANÖDEMELERDEN SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI, HAKKINDA.

KARAR NO : 4492/ 1 TARİH: 4. 4.1985 R.G. 28.4.1985-18738
6772 SAYILI KANUNUN 1'İNCİ MADDESİ KAPSAMINA GİREN VE ÖDEMELERİN İLİŞKİN BULUNDUĞU YILA AİT HİZMET SÜRELERİ TOPLAMI BİR YILDAN AZ OLAN GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞÇİLERE YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN, O YIL İÇİNDEKİHİZMET SÜRELERİYLE ORANTILI ŞEKİLDE HESAPLANMASI GEREKECEĞİ VE - 5.1.1961 TARİH VE 2617/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ BUKONUYLA İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN KALDIRILMASI HK.

KARAR NO : 4523/ 2 TARİH: 6. 1.1986 R.G. 16.2.186-19021
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 54'ÜNCÜ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN YILLIKİZİN ÜCRETİNİN HESABINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ UYARINCA ÖDENEN "YIPRANMA PRİMİ"NİN DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4532/ 2 TARİH: 31. 3.1986
KAMU KURULUŞLARININ, 2822 SAYILI KANUNA GÖRE YAPTIKLARI İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE TARAF SENDİKALARA ÜYE OLMAYAN İŞÇİLERİN MAĞDURİYETLERİNİN; - KAMU KESİMİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN VE 2822 SAYILI KANUNA GÖRE AKTEDİLEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMAYAN İŞÇİLEREMÜNHASIR OLMAK, - 1.1.1984 TARİHİNDEN 2822 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN AKİT TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İLE SINIRLI KALMAK, - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE TARAF SENDİKA ÜYESİ İŞÇİ EMSALLERİNİGEÇMEMEK, ÜZERE İŞVERENCE UYGUN GÖRÜLECEK ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN - VERİLMESİ SURETİYLE GİDERLMESİNDE HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMADIĞI, HK.

KARAR NO : 4577/ 1 TARİH: 19. 6.1986
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE YAŞLILIK VEYAMALÜLLÜK AYLIĞINA YA DA TOPTAN ÖDEMEYE HAK KAZANAN İŞÇİNİN, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU YA DA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BORÇLANILMIŞ OLMAK KAYDIYLA, ER OLARAK ASKERLİKTE VEYA YEDEK SUBAY OKULUNDA GEÇEN SÜRELERİNİN, 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN DEĞİŞİK 14 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA DİKKATEALINMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 4591/ 2 TARİH: 29. 1.1987
6772 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELERİN BİR YILDA 112 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINI AŞMAMASI KOŞULUYLA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN 52 GÜNLÜK SINIRIN ÜZERİNDEKİ MİKTARLARIN, ANILAN KANUNA 2448 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN EK MADDE UYARINCA TOPLU PAZARLIK SONUCU ELDE EDİLMİŞ BİR HAK SAYILARAK İŞÇİLERE ÖDENMESİ HAKKINDAKİ KARARIN TEKRİRİ MÜZAKEREYLE KALDIRILMASI HAKKINDA. -

KARAR NO : 4593/ 1 TARİH: 26. 2.1987 R.G. 25.3.1987/19411
6772 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELERİN BİR YILDA 112 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINI AŞMAMASI KAYDIYLA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN 52 GÜNLÜK SINIRIN ÜZERİNDEKİ MİKTARLARIN, ANILAN KANUNA 2448 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN EK MADDE UYARINCA TOPLU PAZARLIK SONUCU ELDE EDİLMİŞ BİR HAK SAYILARAK İŞÇİLERE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4758/ 1 TARİH: 24.12.1992 R.GAZETE:27.4.1993-21564
6772 SAYILI DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI HAKKINDA KANUNA 2448 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN EK MADDE UYARINCA, İŞÇİLERE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE HÜKÜM KONULMAK SURETİYLE ÖDENEN İKRAMİYELERDEN SOSYAL SİGORTALAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SİGORTA PRİMİ KESİLMESİ GEREKTİĞİ HK.

KARAR NO : 4808/ 1 TARİH: 23. 6.1994 R.G. 18.7.1994 - 21994
BELEDİYELERDE ÇALIŞAN VE MEMUR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONELE, KANUNLARLA SAĞLANAN HAKLAR DIŞINDA, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ - AKDETMEK SURETİYLE ÜCRET ÖDENEMİYECEĞİ VE HİÇBİR YARAR SAĞLANAMIYACAĞI HK.