Make your own free website on Tripod.com

TARİHÇE - GENEL BİLGİ

SAYIŞTAY

Sayıştay'ın kurulması 28 mayıs 1862 (30 Zilkade 1278) tarihli arz tezkeresi ile önerilmiştir. Ertesi gün, 30 Mayıs 1862 (1 Zilhicce 1278) tarihinde, Ahmet Vefik Paşa'nın Başkanlığında ilk Türk Sayıştay'ı göreve başlamıştır.
Sayıştay 1876 yılında ilan olunan Kanunu Esasi'nin 105-107 nci maddelerinde yer alarak Anayasal kuruluş niteliğini kazanmıştır.
1908 (II. Meşrutiyet) -1920 döneminde Sayıştay'ın denetim göreviyle ilgili olarak 1909 yılı bütçesi, 1911 tarihli Muhasebei Umumiye Kanunu, 1911 tarihli hesap inceleme yönetmeliği, zamanında hesap vermeyen saymanlar hakkında yönetmelik ve Sayıştay Kararnameleri çıkartılmıştır.
374 sayılı yasa ile (24 Kasım 1924) Sayıştay'ın bugünkü anlamına yaklaşmıştır.
1 Haziran 1934 tarihinde 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu yürürlüğe girmiş ve Sayıştay'ın kuruluş ve işlevi yeniden düzenlenmiştir.
21.02.1967 tarihinde 1961 Anayasasının 127 nci maddesi hükmü uyarınca 832 sayılı Sayıştay Kanunu çıkarılmıştır.
832 sayılı Sayıştay Kanununa göre daire sayısı sekizdir ve her dairede biri başkan ve yedi üye bulunmaktadır. Ayrıca Daireler ile birlikte;Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Genel Kurul; Sayıştay'ın yargı organlarını oluşturmaktadır.
Sayıştay Meslek Mensuplarını; Birinci Başkan, Daire Başkanları, Üyeler, Raportörler ve Denetçiler (Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı) oluşturmaktadır.

Sayıştay Başkanlığı görevini Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı iken bu göreve TBMM tarafından seçilmiştir), Genel Sekreterlik görevini ise Dr. Hasan BAŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi iken 1998 yılında Sayıştay Üyesi olarak seçilmiş ve daha sonrada Başkanlık Makamınca bu göreve atanmıştır) yürütmektedir.

T.C. Anayasasının 160 ıncı maddesinin ilk fıkrasında Sayıştayın görevi belirtilmiştir. Buna göre; Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.