Make your own free website on Tripod.com

© Hayati YAŞAR 1999

VERGİ, RESİM, HARÇ ve DİĞER GELİRLER

KARAR NO : 3449/ 1 TARİH: 8. 6.1970
1- YURT DIŞINDA GÖREVLİ MEMUR VE HİZMETLİLERİN MAAŞ VE ÜCRETLERİNDEN DAMGA VERGİSİ ALINMASI GEREKECEĞİ, 2- İŞBU KARARIN 832 S.K. 18.MD. UYARINCA RESMİ GAZETE İLE YAYINLANMASI, 3- GENEL KURULUN BU KONUDAKİ KARARININ (İDARİ YOLLARDAN İKMALEN YAPILACAK TARHİYAT YETKİSİNİ KISITLAMAMAK KAYDİYLE) RESMİ GAZETEDE YAYIMINI TAKİPEDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN UYGULANMASI HK.

KARAR NO : 3453/ 1 TARİH: 22. 6.1970
MÜKELLEFİN İNDİRİM HADDİ İÇİN HESAPLANAN VERGİNİN, ESAS ÜCRETEAİT VERGİDEN FAZLA OLMASI HALİNDE BU ÜCRETTEN İNDİRİLEMEYEN BAKİYENİN AYNI İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN DİĞER ÜCRETLERİN (AVANS VE TAZMİNATLARIN) VERGİSİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GELİR VERGİSİ KANUNUNA UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3453/ 2 TARİH: 22. 6.1970
TEREDDÜT 3453/1 SAYILI KARARA KONU TEŞKİL EDEN MESELE İLE AYNIOLDUĞUNDAN MEZKÜR KARAR VEÇHİLE İŞLEM YAPILMASINA DAİR.

KARAR NO : 3453/ 3 TARİH: 22. 6.1970
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 224 SAYILI KANUNUN 26 NCI MADDESİNE GÖRE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 3425/1 SAYILI GN.KRL. KARARININTAVZİHİ İLE (SEYYAR HİZMET TAZMİNATI HARİÇ) ÖDENEN ÜCRETİN TAMAMININ TEK BİR ÜCRET TELAKKİSİ İLE TOPLAM ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3454/ 1 TARİH: 24. 6.1970
MUHBİR VE MÜSABİR İKRAMİYELERİNDEN GELİR VERGİSİ VE TASARRUF BONOSU KESİLMESİ GEREKECEĞİ HAKKINDA DENETÇİ MÜVEDDET TÜRKUĞUR TARAFINDAN YAZILAN MÜZEKKERE MÜNASEBETİYLE, GENELKURULCA 832 SAYILI KANUNUN 25 VEYA 1260 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 31 NCİ MADDELERİNE GÖRE BİR KARAR VERİLMESİNE İMKANBULUNMADIĞINA DAİR.

KARAR NO : 3455/ 1 TARİH: 29. 6.1970 3454/1
SAYILI KARARIN İADESİ MÜZAKERE YOLUYLA İNCELENMESİ VE BU MÜNASEBETLE YAPILACAK TOPLANTIDA MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI, AYRICA DENETÇİSİNİN DEDİNLENMESİ HK.

KARAR NO : 3459/ 1 TARİH: 13. 7.1970
MERKEZ SAYMANLIĞI 1969 YILI HESABI MEYANINDA DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINDA SÖZLEŞME İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELE AİT NOTERMASRAFLARININ, SÖZLEŞMELERİNDE İLGİLİYE AİT BULUNDUĞU HAKKINDA HÜKÜM BULUNMASINA RAĞMEN DAİRESİ BÜTÇESİNDENÖDENMİŞ, ANCAK; BU MASRAFLARIN HARCAMADAN ÖNCE SAYIŞTAYCA VİZEEDİLMİŞ BULUNMASI KARŞISINDA, 1050 SAYILI KANUNUN 81 İNCİ MADDESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMASINDA GEREK SAYMAN GEREKSE TAHAKKUKMEMURUNUN SORUMLULUĞU CİHETİNE GİDİLMEMESİ VE HESABIYARGILAYACAK OLAN DAİRECE VERİLECEK KARAR GÖRE BU KONUDAFUZULEN YAPILAN ÖDEMELERİN TAKİP VE TAHSİLİNİN TEMİNİ İÇİN BU ÖDEMELERİN KATİ MİKTARLARININ DENETÇİSİ TARAFINDAN TESBİTİNDEN SONRA KEYFİYETİN RAPORA DERCİ İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3463/ 1 TARİH: 23. 9.1970
1- BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL SEKRETERLİĞİNDE SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE AİT HİZMETSÖZLEŞMELERİNİN % 0.4 NİSBETİNDE DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HAKKINDA DAİRELER KURULUNCA VERİLEN 54/1SAYILI KARARA İTİRAZEN ALINAN YAZININ 832 S.K. 17.MD. GÖRE GENEL KURULCA KARARA BAĞLANMASI MÜMKÜN BULUNDUĞU 2- BAHSEKONU SÖZLEŞMELER 931 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE BAĞITLANMAMIŞ OLDUKLARINDAN 275 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİGREV VE LOKAVT KANUNU İLE ALAKALARI BULUNMADIĞI VE BU İTİBARLA 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA BAĞLI 2 NUMARALI CETVELDEKİ İSTİSNALARA GİRMEYEN BU SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3467/ 1 TARİH: 7.10.1970
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE YETİŞTİRİLEN PAMUKLARIN ÇAPALAMA VE TOPLAMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN: A) İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU YERİNE "ELÇİ" LER TARAFINDAN TEMİNİNİN, B) İŞÇİ YEVMİYELERİNİN ELÇİLERE ÖDENMEKTE OLMASININ, C) GELİR VE DAMGA VERGİLERİ İLE TASARRUF BONOSU TEVKİFATININ MEVZUATA UYGUN YAPILMAMIŞ BULUNMASININ, KANUNİ DAYANAĞIGÖRÜLEMEMEKTE İSE DE, ZARURETLER MUVACEHESİNDE CARİ TATBİKATINHALİYLE KABULÜ, ANCAK BU DURUMA KANUNİ BİR VEÇHE VERİLMESİNİN SAĞLANMASI İÇİN KEYFİYETİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZILMASI HK.

KARAR NO : 3470/ 1 TARİH: 19.10.1970
3467/1 SAYILI GENEL KURUL KARARININ İADEİ MÜZAKERESİ VE KONUNUN GENEL KURUL'UN İLERİDE YAPACAĞI TOPLANTILARDAN BİRİNDE YENİDENELE ALINARAK GÖRÜŞÜLMESİ HK.

KARAR NO : 3472/ 2 TARİH: 9.11.1970
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI GEREĞİNCE TÜRKİYEYE GELEN NATOMENSUPLARININ GEÇİCİ KABUL YOLU İLE GETİRDİKLERİ EŞYALARDANYURT DIŞINA AYNEN ÇIKARILMIYANLARININ GÜMRÜK VERGİ VE RESMİNİN TAHAKKUKUNDA MUAYENE MEMURLARININ SORUMLU TUTULMASI LAZIM GELECEĞİ HK.

KARAR NO : 3473/ 2 TARİH: 11.11.1970
1- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ DIŞ KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN TÜRKUYRUKLU MEMUR VE HİZMETLİLERİN ÜCRETLERİNDEN BULUNDUKLARI MEMLEKET TARAFINDAN VERGİYE TABİ TUTULMAMIŞ OLANLARDAN TAM MÜKELLEFİYET, 2- BAHSE KONU KURULUŞLARDA GÖREVLİ YABANCI UYRUKLU PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERDEN DE DAR MÜKELLEFİYET, ESASINA GÖRE VERGİ ALINMASI HK.

KARAR NO : 3494/ 2 TARİH: 17. 2.1971
HÜKÜMLERİ 1/3/1971 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 3 NCÜ MADDESİYLEİLGİLİ OLARAK GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN TEBLİĞTASLAĞI DOLAYISİYLE MÜTALAA VERİLMESİNE LÜZUM VE MAHAL
GÖRÜLMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3495/ 2 TARİH: 22. 2.1971
ÜÇ NÜSHA OLARAK DÜZENLENEN VE HER NÜSHASINDA, MEZKÜR PARAYITAMAMEN İCRA DAİRESİNDEN ALDIM ŞERHİ BULUNAN İCRA VERİLEEMİRLERİNİN 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA AYRI AYRI DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3508/ 2 TARİH: 26. 4.1971
SEÇİM KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE 298SAYILI KANUNUN 182 NCİ MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÖDEMELERİN GELİRVERGİSİ KANUNUNUN MEVZUU DIŞINDA BULUNDUĞU HAKKINDA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI HK.

KARAR NO : 3528/ 2 TARİH: 16. 9.1971
DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİ UYARINCA, RESMİ DAİRE ADDEDİLEN KURULUŞLARIN BANKALARDAN KREDİ ALMALARI HALİNDE DÜZENLENECEK KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİNİN RESMİ DAİRECE ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMAYACAĞI HUSUSUNUN MALİYE BAKANLIĞININ YAZILI AÇIKLAMASI ALINDIKTAN SONRA GÖRÜŞME KONUSUYAPILMASININ LAZIM GELECEĞİ HK.
KARAR NO : 3529/ 1 TARİH: 27. 9.1971 R.G. 1.11.1971/14002
DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 176 NCI MADDESİ HÜKMÜNE MÜSTENİDEN,KADROSUNDA BULUNDUĞU OKUL DIŞINDA DERS VE KONFERANS VERMEK SURETİYLE ÜCRET ALAN ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİNİNVERGİLENDİRİLMESİNDE, BU ÜCRETLERİN ASIL İSTİHKAKLARLA BİRLEŞTİRİLMİYEREK AYRI VERGİLENDİRİLMESİ GEREKECEĞİ HK.
KARAR NO : 3529/ 2 TARİH: 27. 9.1971
439 SAYILI KANUNA GÖRE ÖDENMEKTE İKEN DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINA ALINARAK HALEN BU KANUNUN 89 UNCU MADDESİNE GÖRE ÖDENMEKTE BULUNAN EK DERS ÜCRETLERİNİN 1.12.1970-28.2.1971 TARİHLERİ ARASINDA AYLIKLA BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE Mİ? YOKSA AYRI OLARAK MI? VERGİLENDİRİLMESİ İCAB EDECEĞİ HAKKINDAKİ TEREDDÜT 3529/1 SAYILI GENEL KURUL KARARI İLE HALLEDİLMİŞ OLUNDUĞUNDAN YENİDEN KARAR İTTİHAZINA MAHAL OLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3534/ 1 TARİH: 18.10.1971
KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE KONUT TAHSİSİ VE GERÇEK KİRANIN RAYİÇİN ALTINDA OLMASI HALİNDE BU SURETLESAĞLANAN MENFAATİN VERGİLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI HK.

KARAR NO : 3534/ 3 TARİH: 18.10.1971
DEVLET MEMURLARI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILAN İNTİBAKSONUCUNDA, EVVELCE ALDIKLARI AYLIKTAN DAHA AZ AYLIK ALANLARA ÖDENEN FARKA GELİR VERGİSİNİNDE İLAVESİ İLE HESAPLANACAK

TUTARDAN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMASININ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3554/ 1 TARİH: 3. 2.1972
DAMGA VERGİSİ KANUNUN 8 İNCİ MADDESİ UYARINCA RESMİ DAİRE ADDEDİLEN KURULUŞLARIN BANKALARDAN KREDİ ALMALARI HALİNDE DÜZENLENECEK KAĞITLARA AİT DAMGA VERGİSİNİN RESMİ DAİRELERCE ÜSTELENİSLEMSİNE VE TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMELERE BU YOLDA HÜKÜM KONULMASINA İMKAN GÖRÜLEMEDİĞİ HK.

KARAR NO : 3564/ 1 TARİH: 24. 2.1972 R.G. 20.3.1972/14134
RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDA YAPILACAK AKİTLERDEN DOĞAN DAMGA VERGİSİNİN RESMİ DAİRELERCE ÜSTLENİLMESİNE VE TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMELERE BU YOLDA HÜKÜM KONULMASINA İMKANOLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3569/ 2 TARİH: 16. 3.1972 R.G. 30.3.1972/14144
BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARIMİŞLERİNİ YAPANLARA ÖDENEN İSTİHKAK BEDELLERİNDEN TEVKİFİGEREKEN GELİR VERGİSİNİ HİÇ KESİLMEMESİ VEYA NOKSAN KESİLMESİ HALİNDE SAYMAN VE TAHAKKUK MEMURUNUN ORTAKLAŞA SORUMLU OLACAKLARI HK.

KARAR NO : 3574/ 1 TARİH: 3. 4.1972
DEVLET ORMAN İŞLETMELERİ VE KERESTE FABRİKALARI MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTİHSAL VERGİSİNE TABİ OLARAK SATILAN AĞAÇLARIN VERGİ MATRAHINA, BU VERGİNİN MÜKELLEFLERİNCE VERGİ SORUMLUSU SIFATİLYE TAHSİL EDİLMEKTE BULUNAN TELLALLIK RESMİ İLE ASKER AİLELERİNE YARDIM VE VİLAYET ÖZEL İDARELERİ HİSSELERİNİN DAHİLEDİLMEMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3574/ 2 TARİH: 3. 4.1972
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 23 ÜNCÜ MADDESİ HAKKINDAYENİ BİR GÖRÜŞ TESPİTİNE LÜZUM VE MAHAL GÖRÜLMEDİĞİ, ANCAK TATBİKATIN SÖZÜ EDİLEN MADDE İLE ÖNGÖRÜLEN GAYENİN DIŞINA TAŞMAKTA OLMASI İTİBARİYLE BU HALİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN KEYFİYETİN MALİYE VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIKLARINAYAZILMASININ UYGUN OLACAĞI HK.

KARAR NO : 3575/ 1 TARİH: 6. 4.1972 R.G. 8.5.1972/14181
5237 SAYILI KANUNUN 25 VE 4109 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNEGÖRE ALINMASI GEREKEN TELLALLIK RESMİ İLE ASKER AİLELERİNE YARDIM PARASININ TAHAKUK VE TAHSİLİNİN NOKSAN YAPILMASI HALİNDE SAYMAN VE TAHAKKUK MEMURLARININ ORTAKLAŞA SORUMLU OLACAKLARI HK.

KARAR NO : 3579/ 2 TARİH: 20. 4.1972
HATAY DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİNDE PAMUK ÇAPALAMA VE TOPLAMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ ÜCRETLERİNİN; GELİR VERGİSİ KANUNUN ÜCRETLERDEN YAPILACAK VERGİ TEVKİFATINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DAİRESİNDE GELİR VERGİSİ, 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU UYARINCA DAMGA VERİSİ VE 223 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖREDE TASARRUF BONOSU TEVKİFATI YAPILMAK SURETİYLE ÖDENMESİİCABEDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3590/ 1 TARİH: 5. 6.1972
FİATLARIN HÜKÜMETÇE TESPİT OLUNAN MEVADDIN RESMİ DAİRELERCESATIN ALINMALARINDA ARANACAK DAMGA VERGİSİ KONUSUNDA DA 24.2.1972 TARİH VE 3564/1 SAYILI İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLME KARARI İLE TESPİT EDİLEN ESASLAR DAİRESİNDE İŞLEM YAPILMASININ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3591/ 1 TARİH: 8. 6.1972 R.G. 6.7.1972/14237
SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI KARARLARININ, SÖZLEŞMENİNAKDİ SIRASINDA ALINAN MİKTAR VEYA NİSPETTE DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKECEĞİ

KARAR NO : 3595/ 1 TARİH: 22. 6.1972
MUHBİR VE MÜŞADİRLERE VERİLMEKTE OLAN İKRAMİYELERDEN GELİR VERGİSİ TEVKİFATI GEREKİP GEREKMEYECEĞİ HUSUSUNUN, BAHİS KONUSU İKRAMİYELERİN 657 SAYILI KANUN MUVACEHESİNDE ÖDENMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI KONUSUNUN HALLİNDEN SONRA KARARLAŞTIRILMASI VE MESELE HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞINDAN YIZILI MÜTALAA İSTENİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3623/ 1 TARİH: 18.12.1972
SÜRE UZATIMI KARARLARININ DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ 3591/1 SAYILI KARARIN MÜZAKERENİN İADESİ SURETİYLE TEKRAR İNCELENMESİVE ESASA İLİŞKİN KARARIN MALİYE BAKANLIĞINDAN MÜTEALAALINDIKTAN SONRA VERİLMESİ HK.

KARAR NO : 3624/ 2 TARİH: 21.12.1972 R.G. 19.1.1973/14422
SÜRENİN UZATILMASI İLE, SÖZLEŞMENİN TEKERRÜRÜ VEYA BİR İŞ İLAVESİ MEYDANA GELİYOR VE BU ARTIŞ BELLİ YA DA, HESABEDİLEBİLİR BİR MEBLAĞ'A TEKABÜL EDİYORSA BU MEBLAĞAÜZERİNDEN VE SÖZLEŞMEYE UYGULANMIŞ BULUNAN ORANDA NİSPİ DAMGA VERGİSİ; AKSİ TAKTİRDE SÖZLEŞMEDEN ALINMIŞ OLAN MİKTARDA MAKTUDAMGA VERGİSİ ALINMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3628/ 1 TARİH: 11. 1.1973 R.G. 5.2.1973/14493
SÖZLEŞME VE BAĞITLARDA YER ALAN HÜKÜMLERLE, TAAHHÜT KONUSU İŞİN BELİRLİ BİR ORANDA ARTTIRILABİLECEĞİNİN ÖN GÖRÜLMÜŞ BULUNMASI HALİNDE, ARTAN İŞE AİT DAMGA VERGİSİNİN, İŞ ARTIŞINI BELGELEYEN KAĞIDIN TANZİMİ SIRASINDA ALINMASI GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3635/ 1 TARİH: 8. 2.1973
İDARE HESAPLARININ YARGILANMASINDA, EKSİK KESİLMESİ VEYA HİÇ KESİLMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULAR ADINA TANZİM HÜKMOLUNUPKESİNLEŞMİŞ BULUNAN TASARRUF BONOSU BEDELLERİNDEN TAHSİLEDİLMEMİŞ KISIMLARININ TERKİN EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3641/ 1 TARİH: 26. 2.1973
828 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA ALINACAK DAMGA RESMİNİN24.2.1972 GÜN VE 3564/1 SAYILI SAYIŞTAY İÇDİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ KAPSAMINDA BULUNMADIĞI VE İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİNİN SÖZLEŞME VE BAĞITLARA KONULAN HÜKÜMLERLE RESMİ DAİRELERCE ÜSTLENİLMESİNİN MEVZUATA AYKIRI BİR YANI OLMADIĞI HK

KARAR NO : 3650/ 1 TARİH: 15. 3.1973
MALİ DENGE VERGİSİ KANUNU'NUN UYGULAMA DÖNEMİ ÖNCESİNE TAALLUKEDEN ÜCRETLERİN, ANILAN KANUNUN MER'İYET DÖNEMİNDE ÖDENMESİHALİNDE, BU ÜCRETLERDEN MALİ DENGE VERGİSİ KESİLMESİNİN MÜMKÜNOLMADIĞI HK.

KARAR NO : 3661/ 1 TARİH: 12. 4.1973
SAVCILIK VEYA MAHKEMELERCE TERCÜME ETTİRİLMESİNE KARAR VERİLENBELGELERİ TERCÜME EDENLERE ÖDENEN PARALARIN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ OLDUĞU VE BU PARALARDAN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3666/ 1 TARİH: 7. 5.1973
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARINA ÖDENMEKTE OLAN AKADEMİTAZMİNATININ BU KİMSENİN AYLIKLARINDAN AYRI OLARAK GELİRVERGİSİNE TABİ TUTULMASI İCAB EDECEĞİ HK.

KARAR NO : 3668/ 1 TARİH: 10. 5.1973
EMNİYET MENSUPLARINA ÖDENEN GİYİM EŞYASI DİKİŞ BEDELLERİNİNGELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ GEREKECEĞİ HK.

KARAR NO : 3669/ 1 TARİH: 14. 5.1973
ÖZEL OTO İLE YURDA DÖNEN MEMURLARA HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA ÖDENECEK NAKİL VASITASI ÜCRETİNE VEYA HARCIRAH MENSUPLARI İLE İLGİLİ OLUP DÖVİZ SATIŞ VE TRANSFERLERİNİKAPSAMAYAN ALACAK BAKİYELERİNE 196 SAYILI DIŞ SEYAHATHARCAMALARI VERGİSİ KANUNUNA GÖRE DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİNİN EKLENEMEYECEĞİNE; BU, HAK SAHİPLERİNİN ALEYHİNE BİRDURUM YARATIYORSA, BUNUN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZELTİLMESİ GEREKTİĞİNDEN MALİYE BAKANLIĞINA BU YOLDA CEVAP VERİLMESİ HK.